Skovgårde Bibelcamping

Skovgårde Bibelcamping

Taler og undervisning fra bibeltimer og aftenmøder på Indre Missions bibelcamping på Skovgårde, Djursland. Læs mere om Skovgårde Bibelcamping på skovgaardebibelcamping.dk.

Forkyndelse på farten

Optagelserne på denne side har det til fælles, at de ønsker at forkynde Guds ord, så det får betydning for dig og din tro. Du kan lytte, lige når det passer bedst for dig - både her og i din podcastplayer.

Fjerde bibeltime med udgangspunkt i 1. Mos 1. Jens kommer ind på, hvad hensigten er med, at Gud skabte jorden? Han snakker om, at kronen på skaberværket er ægteskabet, ligesom kronen på frelsesværket er bryllupsfesten i Himlen.

Joh 4,1-30 (Den samaritanske kvinde). Robert Svendsen er både uddannet teolog og salgsassistent = han blev evangelist og rejser rundt med "Snak Tro"-bussen. For nogle år siden satte han sig dagligt under broen mellem Nørresundby og Aalborg med ønsket om at møde mennesker. Efter flere måneder faldt han i snak med Gert, som blev meget trosstyrkende for Robert.

Tredje bibeltime med udgangspunkt i Fil 4,10-20 og 2. Kor 9,6-15. Kasper fortæller om gave-begrebet på antikkens tid (den græske forståelse) for at forstå, hvad Paulus henviser til, når han omtaler nådegaverne. Kan en gave være forbundet med en forpligtelse? Er det dybest set Gud, jeg giver tilbage, når jeg gør brug af de nådegaver, han har givet mig?

Kasper tager udgangspunkt i "regn" ud fra et hebraisk perspektiv. Er klimaforandringerne Guds straf?

Anden bibeltime med udgangspunkt i Luk 1,14-55 og 6,20-26. Kasper fortæller om, hvordan Gud giver gaver til uværdige. Bibelens radikale omfordelingsprincip kan være en udfordring for rige og magtfulde.

Første bibeltime med udgangspunkt i Sl 19, 104 og 145. Kasper har nogle overskrifter med i sin tale: Natur - miljø - økologi - jord - Guds skaberværk. Hvordan man på gammeltestamentelig tid forstod jorden og dens oprindelse. Livets mangfoldighed og afhængigheden af Gud, men hvordan synden kan ødelægge skaberværket.

Egild begynder med at fortælle om Livets have og slutter med Josef fra Arimatæa's have, hvor livet kommer på besøg. Adam og Eva skjulte sig for Gud, og Adam havde paraderne oppe, da Gud fandt ham. Vil du lade dig finde af Gud? Egild startede med haven, hvor døden kom på besøg. I Josef Fra Arimatæa's have er det mennesket, der kommer for at søge efter den døde Jesus. Men ligesom Gud kaldte på Adam i Livets have, kalder Jesus Maria hende ved navn - men her er det som om, det er vendt rundt, at det er Ham, der var død, der kalder på den levende. Men Maria får åbnet øjnene og udbryder, at det er den levende Gud, hun vil følge. En stærk forkyndelse om at lade sig finde af den levende Jesus. 

Optagelsen er fra et aftenmøde på Skovgårde Bibelcamping 2022, hvor temaet var "POWERNAP".

Nogle af de bønner, Jesus bad, stammer fra Salmernes Bog. Her er der bl.a. et sprog for klagen til Gud. I Sl. 1 er fokus på, om du er individualisten, der følger de "ugudeliges råd" – hvor livet udelukkende drejer sig om dig selv. Eller finder du glæde ved "Herrens lov"? Keld kommer ind på, at denne lov skal ikke opfattes som lovtrældom, men som lovmæssighed, der er godt for dagliglivet på jorden. (Sl. 1)

Optagelsen er fra syvende bibeltime på Skovgårde Bibelcamping 2022, hvor temaet var "POWERNAP".

Hvordan kan jeg brænde for arbejdet uden at brænde ud? Keld tager udgangspunkt i Efeserbrevet og præciserer, at du ikke er her pga. du har fortjent det, men fordi Gud vil det og har skabt dig. Gud har lagt nogle gaver/opgaver til rette for hver enkelt af os, som han har skræddersyet til den enkelte. Vi bliver nogle gange trætte i opgaven, hvorfor Gud også har givet os hviledagen. Gud er allerede på dit arbejde/kontor/studie, inden du møder op om morgenen. (Ef. 2,4-10 + 4,7)

Optagelsen er fra et aftenmøde på Skovgårde Bibelcamping 2022, hvor temaet var "POWERNAP".

Vi er skabt til at hvile, men det kan ofte være svært at finde tid til – selvom det er en vigtig del af det at være menneske. Gud fylder hele skaberværket med sit nærvær, da Han hviler på den 7. dag i skabelsesberetningen. Hvilen/sabbatten handler om at nyde Guds nærvær og skaberværk. Hør Keld fortælle om den velsignelse, der ligger i at bruge hvilen i sit kristenliv, som det begynder med, inden du begynder på din opgave.

Optagelsen er fra sjette bibeltime på Skovgårde Bibelcamping 2022, hvor temaet var "POWERNAP".

Kasper forsøger at sammenligne Himmeriget med et køleskab indeholdende en cola, som han har inviteret en ven til at drikke sammen med ham. Vi venter på, at Gud kommer her til jorden for at fuldende Himmelen. Mens vi er her på jorden er vi skabt til et forvalterskab – vi skal udfylde vores plads og passe på den jord, Gud har skabt. I Himmelen er der også et forvalterskab, som Kasper uddyber i aftentalen. Den Nye Jord bliver lidt ligesom her – bare meget bedre! Du kan være med til at gøre denne verden til et bedre sted.

Optagelsen er fra et aftenmøde på Skovgårde Bibelcamping 2022, hvor temaet var "POWERNAP".

Ved troen på Jesus får vi nåden som en gave. Kasper fortæller lidt om, hvordan det var naturligt for datiden at udveksle gaver venner imellem. I forlængelse heraf kommer han ind på konsekvenserne af nådens gave, hvor han tager udgangspunkt i de jøder og ikke-jøder fra dengang, der tror på Jesus. De skal lære og forstå sammen, fordi de nu er fælles om troen på Jesus – og hvordan vi i dag kan være en del af et livgivende og forvandlende fællesskab, fordi vi har mødt Jesu kærlighed.

Optagelsen er fra femte bibeltime på Skovgårde Bibelcamping 2022, hvor temaet var "POWERNAP".

Når Jesus fx har en række udsagn i bjergprædikenen, har vi en tendens til at opfatte det som radikale bud, der er umulige at leve op til. Kasper kommer ind på, at datidens jøder læste "loven" fra Mosebøgerne som frisættende leveregler. Hvordan kan vi og kirken i dag høre Jesu radikale udsagn som noget, der sætter fri os fri til at leve som kristne og mærke, at Jesus elsker os. (Matt. 25,14-30)

Optagelsen er fra fjerde bibeltime på Skovgårde Bibelcamping 2022, hvor temaet var "POWERNAP".

Gud har et stort hjertelag for hver enkelt af os og har en stor nød for dig uanset om du er i dit livs krise – selv der er Gud til stede. Jens tager udgangspunkt i Sl. 51,3-6, hvor den suveræne Kong David er havnet i en meget skamfuld og fortvivlet situation. Salmen skriver han, mens han er midt i sit livs krise umiddelbart efter den kendte historie om David, der netop har været sammen med Batseba, der var gift med Urias, som David har sendt i krig for at beskytte Israel mod dets fjender.

Optagelsen er fra et aftenmøde på Skovgårde Bibelcamping 2022, hvor temaet var "POWERNAP"

I denne bibeltime giver Ellen praktiske råd til, hvordan du dagligt kan bruge bønnen på en enkel og visuel måde. Vi hører om det, hun kalder "Bønnens rum", hvor der er fire vægge med hvert sit navn: Tilbedelse – Syndsbekendelse - Bønfaldelse – Taksigelse. – Sid klar med et kvadratisk papir, inden du lytter til denne bibeltime, når du undervejs får fif til at folde til "Bønnens rum".

Optagelsen er fra tredje bibeltime på Skovgårde Bibelcamping 2022, hvor temaet var "POWERNAP".

I denne bibeltime fremhæver Ellen en række Bibelske skikkelser (Bl.a. Abraham, David, Hizkija og Maria) fra både Det Gamle Testamente og Det nye Testamente, hvordan de bruger bønnen i hver den situation, de er havnet i. – Lad dig inspirere af disse personer i dit eget bønsliv med Gud. (2. Kong. 19 m.fl.)

Optagelsen er fra anden bibeltime på Skovgårde Bibelcamping 2022, hvor temaet var "POWERNAP".

Vi hører om en, der spørger Jesus, hvad han mangler at gøre for at arve det evige liv. Jesu svar om at sælge alt, hvad den unge mand ejede og give til de fattige gør, at manden går bedrøvet bort, da han har samlet sig mange skatte på jorden. "Kan vi gøre noget for at fortjene det evige liv?" spørger Martin os, der lytter med, - hvortil han fortsætter med et "Nej!" og fortæller om, at vi i stedet for må finde skatten hos Jesus.

Gudstjenesten på Skovgårde Bibelcamping 2022, hvor temaet var "POWERNAP".

Hør Jim fortælle sit stærke og meget personlige vidnesbyrd om dengang, hvor han følte sig som et nul og ikke kunne bruges til noget som helst med lave karakterer i skolen, - vennerne tog stoffer, og hvordan han er blevet skudt på. - Og hvordan han trosrejse begyndte og blev genrejst af Gud.

Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2022, hvor temaet var "POWERNAP".

Jens fortæller om Daniels liv og virke side om side med datidens samfund, der havde vendt Gud ryggen. Mange har hørt beretningerne om Daniel i løvekulen og ildovnen, men her fortæller Jens med nogle nedslag i Daniels Bog om "sidegevinsterne" ved at leve sit liv tæt sammen med Gud. Han kommer ind på ugudeligheden i Israel på Daniels tid, og hvordan konger dengang blev overbevist om Guds evige herredømme. Og hvordan Daniel fik et syn af en "menneskesøn".

Første bibeltime på Skovgårde Bibelcamping 2022, hvor temaet var "POWERNAP".

Egild tager udgangspunkt i lignelsen om den fortabte søn, der beslutter sig for at komme tilbage til sin far i håb om at gå som daglejer, så han kan betale af på sine udskejelser. Han tror, han kan købe, sig til sin fars kærlighed. Faderen har imidlertid en helt anden dagsorden. Har du accepteret at blive fundet af Jesus?

Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2021.

Sjette bibeltime på Skovgårde Bibelcamping 2021 med udgangspunkt i Joh 6,52-58, hvor Jesus forklarer de forargede jøder, hvad der ligger i, at han omtaler sig selv som livets brød. Henrik kommer ind på, hvordan vi kan finde kraft og styrke hos Jesus ind i en udfordrende hverdag.

Da Jesus omtalte sig selv på tempelpladsen i Jerusalem som den gode hyrde, tænkte folket tilbage på Ez 34. Henrik tager til dette aftenmøde særlig udgangspunkt i vers 16 i kapitlet i Ezekiels bog. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2021.

Femte bibeltime på Skovgårde Bibelcamping 2021.med udgangspunkt i lignelsen om vintræet og grenene (Joh 15,1-8), Jesus fortæller den sidste aften, inden Han skal forlade disciplene op til påskedagene.

Praktisk hjælp ud fra da bl.a. Johannes bliver kaldet som discipel (Joh 1,35-46). Michael sætter ord på tre spørgsmål: 1) Hvad har vi brug for? 2) Hvordan får vi det, som vi har brug for? 3) Hvordan fastholder vi det, som vi har brug for? Sluttelig kommer han ind på, hvad der kan omtales som åndelige livsstilssygdomme. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2021.

Fjerde bibeltime på Skovgårde Bibelcamping 2021 med udgangspunkt i 5 Mos 30,11-14. Ud fra slutningen af Moses’ lange tale til Guds folk fortæller Robert om, hvad der er pulsslaget for os åndeligt forstået.

Tredje bibeltime på Skovgårde Bibelcamping 2021, hvor Robert tager udgangspunkt i teksten fra Ap. G. 1,3-8. Taler om at genvinde sin åndelige sundhed, der skal være med til at skabe hjerteslag i dit daglige kristenliv – en ABC ikke mindst midt i en Corona-tid. 

Læs i Bibelen om Gud, der er en rigtig ”hjertestarter”. Det er absurd at finde en hjertestarter i et kapel, men Jesu frelsergerning kan virke endnu mere absurd. Lad dig bruge som en ”hjerteløber” for Jesus og husk, det er ham, der er ”hjertespecialisten”. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2021.

Anden bibeltime på Skovgårde Bibelcamping 2021, der tager udgangspunkt i temaet for årets bibelcamping, der er "Hjertestarter". Bibelteksten er Ap. G. 1,3-8, hvor Jesus beviser sin egen opstandelse for disciplene, inden han sender dem Helligånden efter sin himmelfart.

Friluftsgudstjeneste, hvor prædiketeksten er Matt. 7,15-21, som handler om gode og dårlige frugter. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2021.

Første bibeltime på Skovgårde Bibelcamping 2021, der tager udgangspunkt i temaet for årets bibelcamping, der er "Hjertestarter". Bibelteksten er Luk. 24,1-12 om påskemorgen, hvor de første kvinder og disciple møder den tomme grav.

Talen er med stor entusiasme under overskriften "Hjertestarter", der er hovedtemaet for årets bibelcamping. Der tages udgangspunkt i beretningen fra Dommerbogen, kap. 6,11-40, hvor Gideon kaldes af en engel til at frelse Israel fra midjanitterne. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2021.

Tale ved præst og formand for Indre Mission Hans-Ole Bækggard. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2020, hvor ugens tema var ”Udsigt til fest”.

Bibeltime ved sognepræst Morten Brosbøl Vibert. Emnet er “Hvidvask for uretfærdige” ud fra Johannes Åbenbaring kap. 7. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2020, hvor ugens tema var ”Udsigt til fest”.

Tale ved sognepræst Morten Brosbøl Vibert. Morten tager udgangspunkt i bibelteksten fra Mattæusevangeliet kap. 25, hvor Jesus fortæller lignelsen om de 10 brudepiger. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2020, hvor ugens tema var ”Udsigt til fest”.

Bibeltime ved sognepræst Morten Brosbøl Vibert. Emnet er “Du er inviteret” ud fra Lukasevangeliet kap. 14, 15-24. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2020, hvor ugens tema var ”Udsigt til fest”.

Tale ved David Christensen ifbm. festaftenen på Skovgårde Bibelcamping 2020, hvor ugens tema var ”Udsigt til fest”. David tager os med til fodboldkamp i Parken og den legendariske kamp mellem Danmark og Sverige i 2007. 

Bibeltime ved sognepræst Morten Brosbøl Vibert. Emnet er “Invitationens røde tråd”, som er bestemt for os, siden verden blev grundlagt. Bibelteksten der bruges er fra Mattæusevangeliet kap. 25, 31-46. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2020, hvor ugens tema var ”Udsigt til fest”.

Bibeltime ved cand. theol. Daniel Burgdorf. Emnet er “Se, jeg gør alting nyt” og handler om Jesu genkomst og den nye jord ud fra Johannes Åbenbaring kap. 21, 1-8. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2020, hvor ugens tema var ”Udsigt til fest”.

Tale ved cand. theol. Daniel Burgdorf, der har valgt emnet ”Tjeneste eller trældom”. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2020, hvor ugens tema var ”Udsigt til fest”.

Bibeltime ved cand. theol. Daniel Burgdorf. Emnet er “Mens vi venter” og handler om et hverdagsliv i evighedens lys ud fra 1. Peters brev 1, 3-9. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2020, hvor ugens tema var ”Udsigt til fest”.

Bibeltime ved cand. theol. Daniel Burgdorf. Emnet er ”En ufortjent invitation” og handler om at være frelst af nåde ud fra bibelteksten i Efeserbrevet kap. 2, 1-10. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2020, hvor ugens tema var ”Udsigt til fest”.

Tale ved ungdomskonsulent Jim Pfrogner ifbm. åbningsmødet på Skovgårde Bibelcamping 2020. Emnet er "Udsigt til fest" ud fra Lukasevangeliet kap. 14, 15-24.

Bibeltime ved teolog Lasse H. Iversen. Emnet er "Paulus - sendt på (en) mission". Optagelsen er fra fredag formiddag på Skovgårde Bibelcamping 2019, hvor ugens tema var "Livshistorier med håb".

Tale ved Lasse H. Iversen. Emnet er "Ønsket om en fredfyldt tro". Optagelsen er fra torsdag aften på Skovgårde Bibelcamping 2019, hvor ugens tema var "Livshistorier med håb".

Bibeltime ved teolog Lasse H. Iversen. Emnet er "Nikodemus - fra tilskuer til discipel". Optagelsen er fra torsdag formiddag på Skovgårde Bibelcamping 2019, hvor ugens tema var "Livshistorier med håb".

Tale ved ungdomskonsulent Jim Pfrogner. Emnet er "Livshistorier med håb". Optagelsen er fra onsdag aften på Skovgårde Bibelcamping 2019.

Bibeltime ved teolog Lasse H. Iversen. Emnet er "Ruth - en fremmed i familien". Optagelsen er fra onsdag formiddag på Skovgårde Bibelcamping 2019, hvor ugens tema var "Livshistorier med håb".

Bibeltime ved teolog Vibeke Sode Hjorth. Emnet er "Jeremias - trøst og lidelse i tjeneste for Gud". Optagelsen er fra tirsdag formiddag på Skovgårde Bibelcamping 2019, hvor ugens tema var "Livshistorier med håb".

Tale ved missionær Henrik Dideriksen. Emnet er "Tabt, men fundet igen". Optagelsen er fra mandag aften på Skovgårde Bibelcamping 2019, hvor ugens tema var "Livshistorier med håb".

Bibeltime ved teolog Vibeke Sode Hjorth. Emnet er "Josef - Guds planer er ikke til at gennemskue". Optagelsen er fra mandag formiddag på Skovgårde Bibelcamping 2019, hvor ugens tema var "Livshistorier med håb".

Bibeltime ved teolog Vibeke Sode Hjorth. Emnet er "Sara - med tvivl og tro i Guds frelseshistorie". Optagelsen er fra søndag formiddag på Skovgårde Bibelcamping 2019, hvor ugens tema var "Livshistorier med håb".

Tale ved ungdomskonsulent Daniel Præstholm. Emnet er "Livshistorier med håb". Optagelsen er fra lørdag aften på Skovgårde Bibelcamping 2019.

Bibeltime ved undervisningskonsulent Sprint Aagaard. Emnet er "Guds våben, Guds vinderhold, Guds vækst". Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2018, som havde temaet "I Guds væksthus". 

Bibeltime ved undervisningskonsulent Sprint Aagaard. Emnet er "Guds værktøj, Guds virksomhed, Guds vækst". Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2018, som havde teamet "Guds væksthus".

Bibeltime ved undervisningskonsulent Sprint Aagaard. Emnet er "Guds vin, Guds Ånd, Guds vækst". Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2018, som havde temaet "I Guds væksthus".

Bibeltime ved præst Per Munch ud fra emnet "Fra herlighed til herlighed" og 2. Kor. 3, 7-18. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2018, som havde temaet "I Guds væksthus".

Bibeltime ved præst Per Munch ud fra emnet "Fra mælk til fast føde" og 1. Kor. 3, 1-23. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2018, hvor ugens tema var "I Guds væksthus". 

Bibeltime ved præst Per Munch. Emnet er "Et legeme i vækst" ud fra Ef. 4, 1-16. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2018, hvor temaet var "I Guds væksthus".

Bibeltime ved teolog Ole Andersen. Emnet er "Sværdet i Davids liv", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2017.

Bibeltime ved teolog Ole Andresen. Emnet er "David fra hyrde til konge", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2017.

Tale ved sognepræst Henrik Laursen. Emnet er "Vejen", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2017.

Bibeltime ved teolog Ole Andersen. Emnet er "Hanna og den skjulte Messias", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2017. 

Bibeltime ved sognepræst Henrik Laursen. Emnet er "Den nye Moses - målet", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2017.

Bibeltime ved sognepræst Henrik Laursen. Emnet er "Den nye Moses - vandringen", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2017.

Bibeltime ved sognepræst Henrik Laursen. Emnet er "Den nye Moses - befrielsen", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2017.

Bibeltime ved forkynder Brian Madsen. Emnet er "Du skal arve din far Gud", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2016.

Bibeltime ved Brian Madsen. Emnet er "Når din far Gud siger nej", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2016.

Bibeltime ved forkynder Brian Madsen. Emnet er "Din far Gud sørger for dig", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2016. 

Bibeltime ved Jens Iver Jensen. Emnet er "Vær ikke bekymret", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2016. 

Bibeltime v. Jens Iver Jensen. Emnet er "Far", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2016.

Bibeltime ved Jens Iver Jensen. Emnet er "Fra træl til barn", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2016.